Sviatosť manželstva

Čo, kto, kde, kedy a ako?

"Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. Preto medzi pokrstenými nemôže existovať platná manželská zmluva, aby nebola sviatosťou." (c. 1055 Kódexu cirkevného práva)

"Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť." (c. 1056 Kódexu cirkevného práva)

Katolícke manželstvo teda je:

 • Zväzok celého života,
 • nerozlučiteľný,
 • muža a ženy,
 • z ktorých aspoň jeden je katolík,
 • zameraný na dobro manželov...
 • ... a plodenie a výchovu detí,
 • uzatvorený sviatostným spôsobom v kostole.

Pokiaľ aspoň jeden zo snúbencov je katolíkom (čiže katolík-katolík, katolík-kresťan nekatolík, katolík-nekresťan (napr. moslim), katolík-ateista), sviatostná forma uzatvorenia manželstva (tzv. "sobáš v kostole") je pre neho záväzná a bez nej nie je jeho manželstvo cirkevne platné a uznané.

Podmienky: 1) ASPOŇ JEDEN ZO SNÚBENCOV JE KATOLÍK

2) ÚMYSEL A SCHOPNOSŤ VZIAŤ NA SEBA ZÁVÄZOK MANŽELSTVA

 • "§ 1. Manželstvu dáva vznik súhlas stránok zákonne prejavený medzi právne spôsobilými osobami, ktorý nemôže nahradiť nijaká ľudská moc.
  § 2. Manželský súhlas je úkon vôle, ktorým sa muž a žena neodvolateľnou zmluvou navzájom odovzdávajú a prijímajú, aby ustanovili manželstvo." (c. 1057 CIC)
 • "Uzavrieť manželstvo sú neschopní tí:
  1. ktorým chýba dostatočné používanie rozumu;
  2. ktorí majú vážny nedostatok rozoznávacieho úsudku, týkajúceho sa podstatných manželských práv a povinností, ktoré treba navzájom odovzdávať a prijímať;
  3. ktorí z dôvodov psychickej povahy nedokážu vziať na seba podstatné záväzky manželstva." (c. 1095 CIC)

V praxi sa jedná napríklad o duševné choroby, ako schizofrenia, alebo prípady neuróz, psychoneuróz a psychopatologických stavov, alebo o veci ako transsexualita, homosexualita, narcizmus, sadizmus, alkoholizmus, drogová závislosť a pod.

3) NEVYSKYTUJE SA U SNÚBENCOV ŽIADNA Z MANŽELSKÝCH PREKÁŽOK

 • Podrobne sa im venujeme (a aj otázke ich prípadného riešenia) v rámci prípravy na manželstvo. Tu nájdete stručný zoznam manželských prekážok. Ak by sa niektorá z nich vo Vašom prípade vyskytovala, je potom potrebné s našim farským úradom riešiť možnosť dišpenzu od danej prekážky, ak je zo samozrejme možné.

Porovnaj aj tému "cirkevného rozvodu" v často kladených otázkach!

Ako na to v praxi?

EŠTE PRED ZÁSNUBAMI:

 • Absolvujte prípravu na manželstvo. Pozostáva z dvoch stretnutí v trvaní asi 1,5 až 2 hodiny každé:

  Kurzy sa konajú príležitostne, podľa potreby, spravidla v niektorú sobotu. Presné dátumy konania kurzov nájdete v KALENDÁRI! V prípade, že máte o niektorý z kurzov záujem a nie je v kalendári pri ňom uvedený žiaden termín konania, kontaktujte nás na farskom úrade, či už osobne, telefonicky, alebo mailom, aby sme si s Vami mohli dohodnúť termín!

  Prípravu môžete absolvovať aj inde, je potom potrebné vyžiadať si potvrdenie o jej absolvovaní!

  OBZVLÁŠŤ ODPORÚČAME kurzy "DO MANŽELSTVA" - ak sa Vám dá, isto neváhajte a využite!

V DOSTATOČNOM PREDSTIHU

 • Navštívte tunajší farský úrad a overte si termín sobáša (či je voľný) a prekonzultujte s farárom základné údaje ohľadom Vami plánovaného sobáša.

  • Ak nemôžete navštíviť v tejto fáze náš farský úrad osobne, určite urobte nasledovné:

   • Telefonicky si overte, či je k dispozícii dátum a čas sobáša, ktorý plánujete.

   • Stiahnite si tento formulár, vyplňte v ňom všetky potrebné informácie a po vyplnení ho jednoducho uložte na plochu Vášho počítača v pôvodnom formáte DOCX (príkaz "uložiť ako...", resp. "save as..."). Následne ho zašlite mailom na adresu nášho farského úradu ako prílohu - po jeho prijatí budeme považovať Vami navrhnutý dátum a čas sobáša za záväzne potvrdený!
    Vyplnením a zaslaním formulára dávate obaja najavo, že ste sa sa oboznámil s princípmi ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike.

 • Na Matričnom úrade spíšte štátnu sobášnu zápisnicu.

TRI MESIACE PRED SOBÁŠOM:

 • Ak ste boli pokrstení v inej farnosti, než v Turčianskom Petre, tak si dajte poslať, alebo si osobne vyžiadajte svoj čerstvý krstný list, ktorý v čase sobáša nebude starší ako tri mesiace (slúži totiž aj ako potvrdenie o slobodnom stave).
  Ak ste ale boli pokrstení v našej farnosti, krstný list žiadať nemusíte.

 • Ak ani jeden z Vás nemá kánonické trvalé alebo prechodné bydlisko na území farnosti Turčiansky Peter (to jest Turčiansky Peter, Necpaly, Belá-Dulice, Trebostovo, Trnovo, Košťany nad Turcom, Žabokreky, Folkušová), tak si vyžiadajte na farskom úrade v mieste kánonického trvalého alebo prechodného bydliska jedného z Vás licenciu k sobášu.

  • "Manželstvá sa majú sláviť vo farnosti, v ktorej jedna z uzavierajúcich stránok má trvalé alebo prechodné bydlisko, alebo sa tam mesiac zdržiava ... s povolením vlastného ordinára alebo vlastného farára sa môžu sláviť inde." (c. 1115 CIC)

  • "Každý dostáva svojho farára a ordinára na základe tak trvalého, ako aj prechodného bydliska." (c. 107 §1 CIC)

  • KÁNONICKÉ TRVALÉ BYDLISKO: "Trvalé bydlisko získava osoba takým pobytom na území niektorej farnosti alebo aspoň diecézy, ktorý je spojený buď s úmyslom zostať tam natrvalo, ak ju niečo neodvolá, alebo ak sa jej pobyt pretiahol na plných
   päť rokov
   ." (c. 102, §1 CIC) - to znamená, že tam skutočne v tej chvíli bývate a to alebo najmenej už 5 rokov, alebo s úmyslom ostať tam natrvalo.

  • KÁNONICKÉ PRECHODNÉ BYDLISKO: "Prechodné bydlisko získava osoba takým pobytom na území niektorej farnosti alebo aspoň diecézy, ktorý je spojený buď s úmyslom zostať tam aspoň tri mesiace, ak ju niečo neodvolá, alebo sa skutočne pretiahol na tri mesiace." (c. 102, §2 CIC) - to znamená, že tam skutočne v tej chvíli bývate a to alebo najmenej už 3 mesiace, alebo s úmyslom ostať tam bývať najmenej 3 mesiace.

  • "Trvalé a prechodné bydlisko sa stráca odchodom z miesta s úmyslom nevrátiť sa" (c. 106 CIC)

 • Ak niektorý z Vás uztvára už druhé, či ďalšie manželstvo, prineste si so sebou potvrdenie o smrti predošlého manžela, prípadne rozhodnutie cirkevného súdu o vyhlásení nulity (neplatnosti) predchádzajúceho manželstva a následnom civilnom rozvode.

 • Zistite si mená, adresy a rodné čísla dvoch svedkov k sobášu.

NAJNESKÔR (!!!) MESIAC PRED SOBÁŠOM:

 • So štátnou zápisnicou, krstnými listami, licenciou, s potvrdením o absolvovaných kurzoch (čiže príprave na sobáš) a údajmi o svedkoch príďte čím skôr na náš farský úrad, aby sa mohla vyplniť cirkevná sobášna zápisnica a preskúmať, či nie je potrebné žiadať licenciu, alebo dišpenz z biskupského úradu. Termín, kedy prídete, si vopred telefonicky dohodnite!

 • Pokiaľ ste:

  • katolík – nekatolík (napr. evanjelik, metodista – ale vždy kresťan)

  • katolík – nepokrstený (čiže nekresťan, napr. moslim, buddhista, ateista,...)

  • katolík – nepraktizujúci katolík (nebol napr. ani na 1. sv. prijímaní, alebo bol, ale už nežije nábožensky a pod.),

priveďte si so sebou na stretnutie na fare aj dvoch iných ľudí, aby ste mohli spoločne pred nimi ako svedkami podpísať Prehlásenie o výchove detí, na základe ktorého Váš biskup vydá licenciu, resp. dišpenz k sobášu! Nemusia to byť nutne tí istí svedkovia, ktorých budete mať na sobáši, aj keď je pekné, ak sú. Pretože svedkovia budú potvrdzovať záväzok Vás oboch, musia to byť teda okrem Vás ešte ďalší dvaja ľudia, ktorí Vás poznajú a ktorým aj Vy dôverujete. Nemôžete si teda robiť ako snúbenci jedného zo svedkov navzájom... :-)

To isté platí aj v prípade, že sa na Vás vzťahuje niektorá z manželských prekážok (podrobnejšie sa im venujeme v príprave na manželstvo)!

Žiadosť sa podáva u ordinára (biskupa) miesta Vášho alebo kánonického trvalého, alebo prechodného bydliska: "Každý dostáva svojho farára a ordinára na základe tak trvalého, ako aj prechodného bydliska." (c. 107 §1 CIC); "Miestny ordinár môže svojich podriadených, kdekoľvek sa nachádzajú, ... dišpenzovať od všetkých prekážok cirkevného práva s výnimkou tých, ktorých dišpenzovanie je vyhradené Apoštolskej stolici." (c. 1078 §1 CIC)

Termíny v roku 2019

1. 6. 2019 o 16:00
Radoslav TRIMAJ a Lenka BLAHUŠIAKOVÁ
so sv. omšou
Kostol v Turčianskom Petre
sobáši Miroslav Klimant

21. 6. 2019 o 15:30
Tomáš KOPKÁŠ a Radoslava PETROVIČOVÁ
so sv. omšou
Kostol v Turčianskom Petre
sobáši Miroslav Klimant

24. 8. 2019 o 15:30
Ján KUPČO Andrea ZJÁROVÁ
iba obrad
Kostol v Turčianskom Petre
sobáši miestny kňaz

6. 9. 2019 o 15:00
Radovan HŐFER a Veronika RUCKOVÁ
iba obrad
Kostol v Turčianskom Petre
sobáši miestny kňaz

14. 9. 2019 o 15:00
Marek POLERECKÝ a Jana SOCHUĽÁKOVÁ
so sv. omšou
Kostol v Turčianskom Petre
sobáši Miroslav Klimant

21. 9. 2019 o 15:30
Pavol RABČAN a Dominika KRAJČOVÁ
so sv. omšou
Kostol v Turčianskom Petre
sobáši Pavol Michalovič

 

 

 

Veci súvisiace s obradom:
 • MIESTO:

 • ČAS: spravidla v sobotu poobede, medzi 13:00 a 16:00

 • SOBÁŠIACI: spravidla miestny kňaz, ale môže Vás sobášiť aj iný kňaz, ktorého si vyberiete a ktorý je ochotný - v tom prípade si ale musí na našom farskom úrade vyžiadať sobášnu delegáciu.

 • OBRAD: môže byť so sv. omšou (c. hodina), alebo bez sv. omše (c. 35 minút).
  V prípade, že jeden zo snúbencov nemôže pristúpiť k eucharistii, odporúčame sobáš bez omše.
  Tu nájdete OBRAD a TEXTY potrebné k obradu.

 • LITURGICKÉ ČÍTANIA: Je zvykom, že čítanie (je len jedno) a aj jednotlivé úmysly Modlitieb veriacich prednášajú niekto z prítomných, v prípade čítania je dokonca vhodné, aby to bol jeden zo snúbencov. Pokiaľ máte dôvod, aby na Vašom sobáši odznelo niektoré konkrétne čítanie, môžete si ho vybrať spomedzi ponuky čítaní na slávenie manželstva - a v tom prípade potom túto svoju voľbu tlmočte aj kňazovi, ktorý Vás bude sobášiť a s ním ju konzultujte!

 • SPEV, ORGAN: Je na Vás, ako si tieto veci zariadíte. V každoom prípade, bez ohľadu na to, či máte záujem o službu niektorého z organistov farnosti, prípadne spevokolu z farnosti, alebo ste si pozvali hrať a spievať niekoho iného, konzultujte tieto veci s domácim organistom a kontaktujte ho, prosím. Tu nájdete na nich kontakty.

 • VÝZDOBA KOSTOLA: Je len na Vás, ako si ju a od koho zabezpečíte. Bez ohľadu na to, či máte záujem o služby bratov a sestier z farnosti, ktorí sa venujú zdobeniu kostolov, alebo si na to nájdete niekoho iného, konzultujte tieto záležitosti, prosím, s farníkmi zodpovednými za výzdobu kostolov, tu nájdete na nich kontakty.

 • JE SLUŠNÉ, v prípade, že využijete služby bratov a sestier vo farnosti (spev, výzdoba), sa im potom za ich službu aj primerane odvďačiť... :-)

 •   

Môže sa katolík platne zosobášiť aj inak, ako katolíckym obradom
"v kostole"?
 • Áno, môže - za predpokladu, že k tomu udelí povolenie - tzv. "dišpenz od kánonickej formy" uzatvárania manželstva - miestny biskup.

 • Dôvody, pre ktorá miestny biskup MÔŽE udeliť tento dišpenz, sú podľa normy KBS tieto:

  • Zachovanie rodinnej harmónie

  • Získanie súhlasu rodičov s manželstvom

  • Uznanie osobitného rodinného vzťahu nekatolíckej stránky s duchovným tejto stránky (nekatolícky pastor, či duchovný je príbuzným jednej zo stránok - pozn. red.)

  • Zvýšené zapojenie sa nekatolíckej stránky do života nekatolíckej cirkvi alebo cirkevného spoločenstva (čiže má vo svojom cirkevnom zbore nejakú funkciu a pod. - pozn. red.)

  • Možnosť katolíckeho duchovného zúčastniť sa takéhoto slávenia manželstva s dišpenzom od kánonickej formy, pri ktorom by využil možnosť vysvetlenia prítomným takéhoto slávenia ako manželstva sviatostného, s jeho cieľmi a podstatnými vlastnosťami (jednota a nerozlučiteľnosť). - (čiže katolícky kňaz sa aktívne zúčastní slávenia obradu manželstva v danej cirkvi, náboženskej spoločnosti a pod. - pozn. red.)

  Dišpenz od kánonickej formy nemožno udeliť všeobecne, ale iba pre jednotlivé prípady

  Z dôvodu rozdielneho chápania Eucharistie a pristúpenia k svätému prijímaniu, sa takéto manželstvo neuzatvára počas slávenia svätej omše.

  Všeobecne sa pre jeho udelenie vyžadujú rovnaké podmienky, ako k udeleniu dišpenzu od rozdielnosti náboženstva:

  1. katolícka stránka ma vyhlásiť, že je pripravená odstrániť nebezpečenstvá odpadnutia od viery a má dať úprimný prísľub, že urobí všetko, čo je v jej silách, aby všetky deti boli pokrstené a vychovávané v katolíckej Cirkvi; 2. druhá stránka sa má v pravý čas natoľko oboznámiť s tými prísľubmi, ktoré má dať katolícka stránka, aby bolo zrejmé, že si je naozaj vedomá prísľubu a povinnosti katolíckej stránky. Tieto dve vyhlásenia sa robia na príslušnom tlačive. 3. Okrem toho obe stránky treba poučiť o cieľoch a podstatných vlastnostiach manželstva (jednota a nerozlučiteľnosť), ktoré ani jedna zo stránok nesmie vylúčiť. Nekatolícka stránka podpíše pred dvoma svedkami, že je oboznámená s vyhlásením a prísľubmi katolíckej stránky. Toto oboznámenie potvrdí podpisom pred dvomi svedkami na predpísanom tlačive. Svedkovia nepodpisujú toto vyhlásenie a oboznámenie oddelene, nezávisle na sebe, ale spoločne naraz pred duchovným katolíckej stránky. Obom stránkam i svedkom má duchovný vysvetliť o aký úkon ide a čo je jeho význam.
 

Príloha:

Manželské prekážky:

Manželské prekážky sú také okolnosti, pre ktoré niektoré osoby sú nespôsobilé platne uzavrieť manželstvo. Kódex kánonického práva (KKP) z roku 1983 pozná iba „rozlučujúce“ manželské prekážky a tie sú Božieho i cirkevného práva. Od manželských prekážok cirkevného práva môže príslušná cirkevná autorita oslobodiť, ale nie od manželských preká­žok Božieho práva. Oslobodenie od prekážky sa volá „dišpenz“.

 • Prekážka nedostatočného veku. U nás je občianskym zákonom stanovený vek uzavretia manželstva na dovŕšených 18 rokov života. Ak je niekto pred 18. rokom súdnym výrokom vyhlásený za dospelého, môže uzavrieť manželstvo.
 • Prekážka predchádzajúcej a trvalej neschopnosti - impotencie. Spočíva v neschopnosti pohlavného styku pre telesnú vadu či už zo strany muža, alebo zo strany ženy. Táto prekážka pochádza už zo samotného prirodzeného práva, preto je nedišpenzovateľná. „Neplodnosť - sterilita“ nezabraňuje uzavretie manželstva, ani neruší jeho platnosť.
 • Prekážka manželského zväzku. Podlá Božieho zákona sa neplatne pokúša uzavrieť nové manželstvo, kto je už viazaný platným manželstvom, dokonca i nedokonaným manželským spolužitím.
 • Prekážka rozdielneho kultu. Neplatné je manželstvo medzi katolíckou osobou a osobou nepokrste­nou, alebo osobou, ktorá vyznáva nekresťanské náboženstvo. Od tejto prekážky môže oslobodiť príslušná cirkevná autorita po splnení podmienok, ktoré stanoví kánonické právo.
 • Prekážka posvätných rádov. Neplatne sa pokúšajú uzavrieť manželstvo diakoni, kňazi a biskupi, ktorí sú viazaní celibátom. Od tejto prekážky môže dišpenzovať jedine Apoštolská stolica.
 • Prekážka sľubu čistoty. Neplatne sa pokúšajú uzavrieť manželstvo tí, ktorí sú viazaní ve­rejným večným sľubom čistoty v rehoľnom inštitúte. Takisto aj od tejto prekážky môže oslobodiť jedine Apoštolská stolica.
 • Prekážka únosu. Nemôže byť platne uzavreté manželstvo medzi mužom - únoscom a unesenou ženou alebo ženou zadržiavanou za účelom uzavretia manželstva s ňou.
 • Prekážka zločinu. Vzniká vtedy, keď ten, kto s úmyslom uzavrieť nové manželstvo s istou osobou, jej manželskému partnerovi spôsobil fyzickou alebo morálnou činnosťou smrť. Táto prekážka vzniká vtedy, keď sa zločinu dopustil sám, alebo spoločne s osobou, s ktorou chce uzavrieť nové manželstvo. Od tejto prekážky oslobodiť si tiež vyhradzuje právo jedine Apoštolská stolica.
 • Prekážka pokrvenstva. V priamej čiare je manželstvo neplatné medzi všetkými nahor i nadol a v druhom stupni bočnej čiary (brat a sestra). V bočnej čiare je manželstvo neplatné do štvrtého stupňa včítane. Medzi bratrancom a sesternicou je príbuzenstvo štvrtého stupňa bočnej čiary, mohli by platne uzavrieť manželstvo len na základe dišpenzu ordinára, ktorý môže udeliť len z vážnych dôvodov. Treba však od takýchto manželstiev všemožne odrádzať. Medzi bratrancami II. stupňa (prabratranci) niet manželskej prekážky.
 • Prekážka švagrovstva. V priamej čiare nikdy nie je dovolené manželstvo (napr. zať a svokra). V bočnej čiare švagrovstvo nie je manželskou prekážkou (napr. muž môže uzavrieť manželstvo so sestrou svojej zomrelej manželky).
 • Prekážka verejnej mravopočestnosti. Vzniká z neplatného manželstva po započatí spoločného života a zo známeho, verejného konkubinátu. Rozlučuje manželstvo v prvom stupni priamej čiary medzi mužom a pokrvnými ženy a opačne medzi ženou a pokrvnými muža (napr. muž nemôže uzavrieť manželstvo s družkou svojho otca, matka nemôže uzavrieť manželstvo s druhom svojej dcéry).
 • Prekážka zákonného príbuzenstva. Nemôžu platne uzavrieť manželstvo tí, ktorí sú spojení zákonným príbuzenstvom, pochádzajúcim z osvojenia (adopcie). Prekážka platí v priamej čiare a v bočnej čiare v druhom stupni.

(rkfarnost-sl.sk)

Licencia k sobášu katolíka s kresťanom-nekatolíkom

Cirkev zakazuje uzavrieť manželstvo medzi pokrstenými osobami, z ktorých jedna je katolícka a druhá nekatolícka, bez predchádzajúce­ho „povolenia“ ordinára. Ordinár povolenie k miešanému manželstvu môže udeliť iba vtedy, keď je k tomu rozumná príčina a keď sú splne­né kánonické podmienky, ktoré stanoví cirkevné právo. Skutočnosť miešaných manželstiev vyžaduje osobitnú pozornosť samotných manželov i duchovných pastierov. Cirkev neodporúča takéto manželstvá, ale ich skôr trpí, a to i napriek súčasnému ekumenizmu a medzináboženskému dialógu. Neslobodno podceňovať ťažkosti miešaných manželstiev, a rozdielnosť kultu môže tieto ťažkosti ešte zväčšiť.

Teraz sa často stretávame aj s katolíkmi, ktorí síce boli pokrstení, vieru však nepraktizujú. Sú aj takí, ktorí nie vždy vlastnou vinou, neboli uvedení do plného kresťanského života sviatosťou birmovania a najmä prijatím Eucharistie. Ba sú i takí, ktorí vlastnou vinou sú ľahostajní vo viere, no verejne a formálne neodstúpili od ka­tolíckej viery. Aj v týchto prípadoch sa treba obrátiť na ordinára a žiadať od neho dovolenie k sobášu. Tí, čo aj formálne a verejne odstúpili od katolíckej viery, cirkevným právom sú považovaní  za „nekatolíkov“.

(rkfarnost-sl.sk)

Podmienky udelenia dišpenzu, resp. licencie zo strany biskupského úradu:

Povolenie k miešanému manželstvu, alebo dišpenz od prekážky rozdielneho kultu dáva ordinár vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

1. Keď sa katolícka stránka osvedčí, že je rozhodnutá vyhnúť sa všetkým nebezpečenstvám odpadu od viery a keď dá vážny prísľub, že urobí všetko, čo je v jej moci, aby všetky deti boli pokrstené  a vychovávané v Katolíckej cirkvi.

2. Keď sa nekatolícka stránka včas oboznámi so záväzkami svedomia katolíckej stránky, aby bolo jasné, že dobré pozná prísľub a záväzok katolíckej stránky.

3. Keď sa obidve stránky poučia o cieli a podstatných vlastnostiach manželstva (čiže zväzok muža a ženy, nerozlučiteľný, za účelom jednoty života a dobra manželov a splodenia detí), ktoré ani jedna zo stránok uzavierajúcich manželstvo nesmie vylúčiť.

(rkfarnost-sl.sk - doplnené)

 

Dôstojné slávenie sobáša:

"Z roka na rok sa zvyšuje počet neopodstatnených (resp. málo opodstatnených) žiadostí o povolenie prijať sviatosť manželstva v prírode či na nejakom inom atraktívnom mieste. Neopodstatnené žiadosti častokrát stoja na základnom „nedorozumení“, keď mladí snúbenci argumentujú: „To je predsa „náš“ sobáš, my si môžeme rozhodnúť, čo a ako pri ňom bude.“ Toto je pravda, ale len v prípade hostiny a veselia. Ak niekto chce prijať sviatosť manželstva, to už je Kristova sviatosť aj vec Cirkvi, ktorá sviatosti spravuje. Mladomanželia urobia veľmi dobre, keď sa cirkevnému poriadku úprimne podriadia (čím úprimnejšie – tým viac bude Božieho požehnania). Manželstvo nikdy nie je „súkromná“ vec! Dokonca aj v prípade uzatvorenia manželstva v núdzi, t.j. bez asistujúceho (por. kán. 1116 CIC), k jeho platnému a dovolenému uzatvoreniu musia byť prítomní (dvaja) svedkovia. Prečo Cirkev trvá na tom, aby sa sviatosť manželstva vysluhovala vo farskom kostole (por. kán. 1115, 1118 CIC)? Z duchovných, z liturgických aj z pastoračných dôvodov. Niet vhodnejšieho miesta na zemi na vyslúženie takejto sviatosti s dlhodobým (celoživotným) účinkom, ako je farský kostol, kde je eucharisticky prítomný Pán Ježiš, s ktorým manželia chcú budovať svoju spoločnú lásku; kde je krstiteľnica, v ktorej raz budú krstiť svoje deti; kde je spovednica, v ktorej budú hľadať zmierenie s Bohom aj medzi sebou (lebo život je neľahký a všade prídu nedorozumenia); kde budú aspoň raz za týždeň prijímať Eucharistiu, aby dobre – s Božou pomocou – budovali svoju miestnu rodinnú cirkev. Kostol je vhodne pripravený liturgický priestor (posvätný) na slávenie všetkých sviatostí. Mimo kostola môže dôjsť k dehonestácii sviatosti a tiež k pohoršeniu iných veriacich; čo je vždy na úkor pastorácie (môže sa dať slabším vo viere zlý príklad). Čím je „kút“ prírody krajší, tým je väčšie rozptýlenie pri náboženskom obrade a duchovnosť tým veľmi trpí.  Preto aj Konferencia biskupov Slovenska vydala nasledujúce, dodnes platné, usmernenie: „Biskupi odporúčajú všetkým veriacim, aby kvôli zvýrazneniu posvätného charakteru sviatostného manželského zväzku, uzatvárali manželstvá na posvätných miestach (v kostoloch) a aby veriaci ľahkovážne (z dôvodov trendu a módy) nežiadali výnimky uzatvárať manželstvo v prírode, na chatách, atď.“ (51. zasadanie KBS, Donovaly, 8.6.2005)"