Krst dieťaťa

Podmienky:

Dieťa je možné dovolene pokrstiť, len ak...:

 • súhlasí s krstom dieťaťa aspoň jeden z rodičov (c. 868 § 1 °1 CIC)

 • …jestvuje opodstatnená nádej na náboženskú výchovu dieťaťa (c. 868 § 1 °2 CIC) – čiže najlepšie rodičia naozaj žijú plnohodnotným kresťanským životom v rámci Katolíckej cirkvi (žijú primerane Kristovmu Evanjeliu, podieľajú sa na živote a poslaní Cirkvi vo svojej farnosti, na liturgii, prijímajú sviatosti - vrátane sviatostného sobáša - a sú teda schopní uviesť dieťa do plného kresťanského života v Katolíckej cirkvi).

Ak rodičia túto podmienku nespĺňajú, je potrebné, aby ich v tom zastúpil niekto iný - napríklad príbuzný, priateľ,... - kto tieto podmienky spĺňa a kto je ochotný túto úlohu a zodpovednosť na seba prijať a je aj schopný jej dostáť (čiže nežije niekde v Bratislave, ale má možnosť pravidelne a často sa s dieťaťom stretávať a vplývať tak na jeho výchovu a duchovné a náboženské formovanie)

 • Ak takáto opodstatnená nádej, alebo súhlas rodičov chýba, musí sa krst v zmysle práva odložiť, kým nebudú tieto podmienky splnené, alebo kým dieťa nedospeje natoľko, že sa dokáže pre prijatie krstu a začlenenie sa do katolíckej cirkvi rozhodnúť samo (porov. c. 868 § 1 °2 CIC)

 • V prípade bezprostredne hroziacej smrti dieťaťa sa ale dieťa môže a má pokrstiť, dokonca aj bez súhlasu rodičov (c. 868 § 2 CIC).

Krstný rodič:
 • "Aby sa krstná milosť mohla rozvíjať, je dôležitá pomoc rodičov. To je aj úloha krstného otca alebo krstnej matky, ktorí majú byť presvedčenými veriacimi, schopnými a ochotnými pomáhať novopokrstenému, dieťaťu alebo dospelému, na jeho ceste kresťanského života. Ich úloha je skutočnou ekleziálnou službou (officium)." (Katechizmus Katolíckej cirkvi 1255)

 • "Kán. 874 - § 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
  1. aby ho
  určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak nie sú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
  2. aby
  zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
  3. aby bol
  katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  4. aby
  nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  5. aby
  nebol otcom alebo matkou krstenca.
  " (CIC - Kódex cirkevného práva)Príprava na krst dieťaťa:

"Rodičia dieťaťa, ktoré má byť pokrstené, a takisto tí, ktorí prevezmú úlohu krstných rodičov, majú sa riadne
poučiť o význame tejto sviatosti a o záväzkoch, ktoré s ňou súvisia; farár sa sám, alebo prostredníctvom iných má
postarať, aby rodičia pastoračnými poučeniami, ba aj spoločnou modlitbou boli náležite pripravení, pričom
zhromaždí na to viaceré rodiny, a kde je to možné, aj ich navštívi
." (c. 851 °2 CIC)

 • Vzhľadom na to, že o narodení dieťaťa vieme zvyčajne aspoň deväť mesiacov vopred :-) a podobne asi vieme, že ho chceme dať pokrstiť, je vhodné absolvovať prípravu na krst dieťaťa v dostatočnom predstihu pred narodením dieťaťa.

 • Celú prípravu stačí absolvovať raz v živote. Na príprave dostanete index, do ktorého bude Vaše absolvovanie prípravy zaznačené a do budúcnosti (napríklad pri krste ďalších detí) Vám bude slúžiť ako doklad o tom, že prípravu ste už absolvovali.

 • Je dobré, ak ju okrem rodičov dieťaťa absolvujú spoločne s nimi aj krstní rodičia dieťaťa.

 • Prípravu je možné absolvovať aj v inej farnosti, v tom prípade je potrebné vyžiadať si tam potvrdenie o jej absolvovaní.

 • V našej farnosti príprava pozostáva z jedného stretnutia v trvaní zhruba jednej hodiny. Miesto a čas sa dohodne s rodičmi pri nahlásení zámeru pokrstiť svoje dieťa na farskom úrade - je to možné spojiť aj s vysluhovaním svioatosti krstuˇbezprostredne po príprave.

Ako na to v praxi?
 • PRED NARODENÍM DIEŤAŤA:

  • Vyberte dieťaťu vhodných krstných rodičov

  • Absolvujte prípravu na krst dieťaťa!

 • PO NARODENÍ DIEŤAŤA:

  • Ak nebývate na území našej farnosti, vyžiadajte si vo farnosti, v ktorej bývate, od Vášho farára licenciu ku krstu dieťaťa. Ak bývate na území našej farnosti, nepotrebujete ju.

  • Vypíšte krstný lístok (ak sa Vám nezobrazí ako formulár, do ktorého môžete vpisovať údaje, otvorte ho v Acrobate Readeri!) a vytlačte ho. Ak nemáte doma tlačiareň, nevadí, môžete ho vypísať aj priamo u nás na farskom úrade.

  • Navštívte farský úrad a zo sebou si doneste vypísaný krstný lístok (ak ste ho z nejakého dôvodu nevypísali, môžete tak urobiť aj priamo na farskom úrade), licenciu (ak ju potrebujete) a doklad o absolvovaní prípravy na krst u rodičov a krstných rodičov dieťaťa.

 • Krst sa v našej farnosti vysluhuje spravidla v nedeľu na sv. omši vo farskom kostole.
  V odôvodnenom prípade je možné aj iné miesto a čas krstu.